0

Terms and conditions

Vilkår for kjøp
 
AB Kreativ Kunst, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
Angrefrist for online-kurs
Vi tilbyr minimum 14 dagers åpent kjøp av onlinekurs - ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter kursstart. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.
 
Angrefrist for konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester og konsultasjoner selges til bedriftsmarkedet, og det gis derfor ikke angrerett på disse produktene. 
 
Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 14 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 14 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 14 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 
 
Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.
 
Betaling
 
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
 
Salg til mindreårige
 
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
 
Opphavsrett © tilfaller AB Kreativ Kunst. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på AB Kreativ Kunst sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
 
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Anita Bjørbekk sine produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av AB Kreativ Kunst. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
AB Kreativ Kunst tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
 
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for AB Kreativ Kunst.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra mine kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller AB Kreativ Kunst holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
 
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. AB Kreativ Kunst garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: https://anitabjorbekk.simplero.com/page/122280
 
Ansvarsbegrensing
 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
 
AB Kreativ Kunst forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor AB Kreativ Kunsts kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra AB Kreativ Kunsts initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
 
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
 
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
 
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at AB Kreativ Kunst kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
 
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
 
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
 
Er AB Kreativ Kunst forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AB Kreativ Kunst fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der AB Kreativ Kunst refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
 
Navn: Anita Bjørbekk 
E-post: ab@kreativkunst.no
Adresse: Mælagata 9, 3716 Skien
Org.nr: 911 572 788
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 

Avtale om Individuelle kursprogram:


Avtale om individuelt Kursprogram over x uker:

Avtalens Parter: Denne avtalen er inngått mellom Anita Bjørbekk, Anita Bjørbekk kreativ kunst

(Heretter omtalt som «Kursholder» og «Selskapet») og ___________________________ (Heretter omtalt som «Kunde»).


Ved å klikke «Jeg samtykker», skrive inn kredittkortinformasjon, eller ved å signere denne kontrakten aksepterer Kunde betingelsene i denne avtalen.


 1. Tjenestene: Selskapet skal yte Kurs-tjenester i henhold til Selskapets program. Vilkårene i denne avtalen er bindene for alle tjenester (og eventuelle varer) Selskapet leverer til kunde.

Partene er enige om at tjenestene etter sin natur er individuelt kursprogram, og omfanget av tjenesten følger av det program Selskapet til enhver tid har utarbeidet generelt eller mer spesielt for den enkelte kunde. Selskapet forbeholder seg retten til ved behov å gjøre endringer i tjenestene. Selskapet skal da besørge at tjenestene etter endring blir likeverdige med opprinnelig avtalte tjenester.


 1. Vederlaget: kunde samtykker i å betale Kursholder i henhold til avtalt betalingsplan. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.


 1. Avbestilling/refusjon: Ved inngåelsen av denne avtalen blir kunde ansvarlig for det vederlag som er avtalt. Uten særskilt avtale kan kunde ikke avbestille tjenestene, og ved uberettiget avbestilling, plikter Kunde å betale det fulle vederlag. Dersom en avtalt enkelttime i et program ønskes avbestilt/endret, må dette gjøres snarest mulig og senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Dersom klienten ønsker å avbestille en hel dag intensiv, så må det skje snarest mulig og senest 3 døgn før avtalt tidspunkt for oppstart.

Ved delvis avbestilling av tjeneste må kunde betale for den/de timer som allerede er gitt (sum pakke dele på antall timer=Pris per time).

Eks: Pris pakke kr 20.000. Timer i pakke er 12 timer. Pris per time er kr 1.666.67.

Dersom kunde sier opp pakke etter to timer så må kunde betaler 2x1.666,67=2.333 ,34. Avrundet kr

2.333,-.

 

 1. kredittkortbetaling: Dersom Kunde ønsker å betale vederlaget per kredittkort eller stille sikkerhet per kredittkort, skal Kunde oppgi nødvendig kredittkortinformasjon i henhold til Selskapets betalingsløsning. Selskapet gis da autorisasjon til å belaste kredittkortet for vederlaget eller eventuelle ubetalte avgifter. Uten Selskapets skriftlige samtykke kan Kunde da ikke slette kredittkortet før Selskapets vederlag er betalt i sin helhet.


 1. Videresalg av tjenester: Ved inngåelsen av denne avtalen samtykker kunde i ikke å reprodusere, kopiere, videreselge eller på annen måte å utnytte Kursprogrammet for kommersielle formål uten særskilt skriftlig avtale. Denne avtalen kan ikke overføres til andre kunder uten Selskapets skriftlige samtykke.


 1. Opphavsrettigheter: Elektronisk eller skriftlig overføring av Selskapets opphavsrettsbeskyttede eller originale materiale til Kunde gis utelukkende for Kundens individuelle bruk og for gjennomføringen av denne avtalen. Uten skriftlig avtale kan Kunden ikke bruke noen av Selskapets åndsverk for kundens forretningsmål. Kunde gis ikke tillatelse til å dele, kopiere, distribuere eller på annen måte spre mottatte materiale fra Selskapet uten skriftlig samtykke fra Selskapet.


 1. Ansvarsbegrensning: Ved inngåelsen av denne avtalen, og ved å bruke selskapets tjenester fraskriver Selskapet seg ansvaret for eventuelle skader som direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av ethvert forhold mellom selskapet og Kunden. Selskapet er likevel ansvarlig for eventuelle skader som er påført Kunden ved forsett. Kunden erkjenner at tjenestens natur er individuelt kursprogram og plikter selv å vise en aktsomhet ved utnyttelsen av tjenestene for å hindre eventuelle påregnelige og upåregnelige skader. Dersom Selskapet likevel skulle bli ansett ansvarlig, er Selskapets ansvar overfor Kunden eller noen tredjepart begrenset til det minste av følgende.
 2. a) Det samlede vederlag en har betalt til Selskapet, og
 3. b) NOK 5000.

Alle eventuelle krav mot Selskapet må varsles senest 2-to-uker fra Kunden forstod eller burde ha forstått at skade ville oppstå. Kunden plikter videre å fremsette eventuelle krav innen -2-to-måneder fra kravet oppsto.


 1. Garantier: Uten særskilt avtale aksepterer kunde at Kunde selv er 100 % ansvarlig for egen fremgang og resultater av Kursprogrammet. Kursholder påtar seg intet ansvar for resultatet av kursprogrammet eller Kundens utnyttelse av Kursprogrammet. Kunden erkjenner at Kunde selv er et avgjørende element i prosessen, og at Selskapet derfor ikke kan påta seg noe garanti for resultatet uten særskilt individuell avtale. Intet i denne avtale eller annen kommunikasjon mellom Partene skal forstås som unntak fra dette.


 1. Skikk og bruk-regler: Ved gjennomføringen av denne avtalen samtykker kunden i å opptre profesjonelt, hensynsfullt og respektfullt overfor øvrige parter, ansatte og deltakere ved gjennomføringen av denne avtalen. Kunden samtykker i å overholde eventuelle kursregler presentert av Selskapet. Brudd på disse plikter anses som mislighold av denne avtalen, og ved gjentatte brudd, har Selskapet rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning. Slik heving får ingen betydning for Kundens plikt til å betale det avtalte vederlaget.


 1. Selskapets bruk av kursmateriell m.m.: Kunde aksepterer at Selskapet i forbindelse med eventuell senere markedsføring, fremtidige foredrag og undervisning m.m. benytter videoer, lydopptak, materiell innsendt av kunde, samt øvrig kursmateriell hvor kunde, Kundes navn eller stemme fremkommer, uten krav på kompensasjon. Selskapet plikter i så fall å vaske materialet for personvernsensitive opplysninger.


 1. Medisinske behandlingsbehov: Kunde erkjenner Selskapets tjenester ikke omfatter medisinsk behandling, terapi, eller psykoterapi tjenester, og at slike tjenester må søkes hos og igjennom fastlege.


 1. Opphør ved kontraktsbrudd: Forsinkelser med betaling av vederlaget skal anses som vesentlig mislighold av denne avtalen. Konsekvensene av slikt mislighold er at en eventuell avtale om utsettelse med betaling av avdrag bortfaller og hele kontraktssummen forfaller i sin helhet. Selskapet gis videre rett til å holde tilbake alle tjenester inntil hele kontraktssummen er betalt.


 1. Taushetsplikt: Kunde plikter å bevare taushet om alle forhold ved Selskapet og dets ansatte og samarbeidspartnere, samt øvrige deltakere. Dette gjelder imidlertid ikke informasjon som vanligvis er kjent for allmenheten.

Tilsvarende plikter Selskapet å bevare taushet om alle forhold ved kunde, herunder Kundes virksomhet og personlige forhold. Dette gjelder imidlertid ikke informasjon som vanligvis er kjent for allmennheten, eller dersom kunde har gitt skriftlig informert samtykke til slik bruk. Selskapet plikter også å utarbeide rutiner og regler internt fro å hindre at andre, herunder ansatte får slik taushetsbelagt informasjon.


 1. Lojalitetsplikt: For det tilfellet at det skulle oppstå en uenighet eller tvist mellom Partene, er Partene enige om at de skal forholde seg lojalt til hverandre ved håndteringen av konflikten, og dersom enighet ikke kan oppnås ved samtaler, skal den eneste arena for å løse en slik tvist være ved en domstol angitt nedenfor. I tilfelle av en tvist mellom Partene, er Partene enige om at de verken vil engasjere seg i noen atferd eller kommunikasjon, offentlige eller private, som i formål eller effekt kan redusere den andre Partens omdømme.


 1. Motstrid mellom avtaler: For det tilfellet at det foreligger en eventuell motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og øvrig markedsføringsmateriell som brukes av Selskapet eller Selskapets representanter, skal bestemmelsene i denne avtalen gå foran.


 1. Lovvalg og verneting: Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som utløper fra denne avtalen, skal utelukkende kunne fremmes For Nedre Telemark tingrett.


 1. Ugyldighet: For det tilfellet at noen av bestemmelsene i denne avtalen blir tolket innskrenkende eller satt til side som ugyldig, skal Selskapet etter eget fritt skjønn kunne kansellere resten av avtalen, eller kreve endringer av avtalen slik at den opprinnelige balansen mellom Partene reetableres.


Sted og dato:                                                                                          Sted og dato:


__________________________________                                      _______________________________

Kunde                                                                                                      For Selskapet
Avtale om Coaching og Kursprogram:

Avtale om individuelt Coaching/Kursprogram over x uker


Avtalens Parter: Denne avtalen er inngått mellom Anita Bjørbekk, Anita Bjørbekk kreativ kunst (Heretter omtalt som «Coach» og «Selskapet») og  ___________________________ (Heretter omtalt som «Kunde»).


Ved å klikke «Jeg samtykker», skrive inn kredittkortinformasjon, eller ved å signere denne kontrakten aksepterer Kunde betingelsene i denne avtalen.

1. Tjenestene: Selskapet skal yte coaching-tjenester i henhold til Selskapets program. Vilkårene i denne avtalen er bindene for alle tjenester (og eventuelle varer) Selskapet leverer til kunde.

Partene er enige om at tjenestene etter sin natur er coaching, og omfanget av tjenesten følger av det program Selskapet til enhver tid har utarbeidet generelt eller mer spesielt for den enkelte kunde.
Selskapet forbeholder seg retten til ved behov å gjøre endringer i tjenestene. Selskapet skal da besørge at tjenestene etter endring blir likeverdige med opprinnelig avtalte tjenester.

2. Vederlaget: kunde samtykker i å betale Coach i henhold til avtalt betalingsplan. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

3. Avbestilling/refusjon: Ved inngåelsen av denne avtalen blir kunde ansvarlig for det vederlag som er avtalt. Uten særskilt avtale kan kunde ikke avbestille tjenestene, og ved uberettiget avbestilling, plikter Kunde å betale det fulle vederlag. Dersom en avtalt enkelttime i et program ønskes avbestilt/endret, må dette gjøres snarest mulig og senest 24 timer før avtalt tidspunkt. Dersom klienten ønsker å avbestille en hel dag intensiv, så må det skje snarest mulig og senest 3 døgn før avtalt tidspunkt for oppstart.
Ved delvis avbestilling av tjeneste må kunde betale for den/de timer som allerede er gitt (sum pakke dele på antall timer=Pris per time).
Eks: Pris pakke kr 20.000. Timer i pakke er 12 timer. Pris per time er kr 1.666.67.
Dersom kunde sier opp pakke etter to timer så må kunde betaler 2x1.666,67=2.333 ,34. Avrundet kr 2.333,-.

4. kredittkortbetaling: Dersom Kunde ønsker å betale vederlaget per kredittkort eller stille sikkerhet per kredittkort, skal Kunde oppgi nødvendig kredittkortinformasjon i henhold til Selskapets betalingsløsning. Selskapet gis da autorisasjon til å belaste kredittkortet for vederlaget eller eventuelle ubetalte avgifter. Uten Selskapets skriftlige samtykke kan Kunde da ikke slette kredittkortet før Selskapets vederlag er betalt i sin helhet.

5. Videresalg av tjenester: Ved inngåelsen av denne avtalen samtykker kunde i ikke å reprodusere, kopiere, videreselge eller på annen måte å utnytte Kursprogrammet for kommersielle formål uten særskilt skriftlig avtale. Denne avtalen kan ikke overføres til andre kunder uten Selskapets skriftlige samtykke. Selskapet kan etter særskilt skriftlig avtale tilby coachutdanning.

6. Opphavsrettigheter: Elektronisk eller skriftlig overføring av Selskapets opphavsrettsbeskyttede eller originale materiale til Kunde gis utelukkende for Kundens individuelle bruk og for gjennomføringen av denne avtalen. Uten skriftlig avtale kan Kunden ikke bruke noen av Selskapets åndsverk for kundens forretningsmål. Kunde gis ikke tillatelse til å dele, kopiere, distribuere eller på annen måte spre mottatte materiale fra Selskapet uten skriftlig samtykke fra Selskapet.

7. Ansvarsbegrensning: Ved inngåelsen av denne avtalen, og ved å bruke selskapets tjenester fraskriver Selskapet seg ansvaret for eventuelle skader som direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av ethvert forhold mellom selskapet og Kunden. Selskapet er likevel ansvarlig for eventuelle skader som er påført Kunden ved forsett. Kunden erkjenner at tjenestens natur er coaching, og plikter selv å vise en aktsomhet ved utnyttelsen av tjenestene for å hindre eventuelle påregnelige og upåregnelige skader. Dersom Selskapet likevel skulle bli ansett ansvarlig, er Selskapets ansvar overfor Kunden eller noen tredjepart begrenset til det minste av følgende.

a) Det samlede vederlag en har betalt til Selskapet, og
b) NOK 5000.

Alle eventuelle krav mot Selskapet må varsles senest 2-to-uker fra Kunden forstod eller burde ha forstått at skade ville oppstå. Kunden plikter videre å fremsett eventuelle krav innen -2-to-måneder fra kravet oppsto.

8. Garantier: Uten særskilt avtale aksepterer kunde at Kunde selv er 100 % ansvarlig for egen fremgang og resultater av coachingen. Coach påtar seg intet ansvar for resultatet av coachingen eller Kundens utnyttelse av coachingen. Kunden erkjenner at Kunde selv er et avgjørende element i prosessen, og at Selskapet derfor ikke kan påta seg noe garanti for resultatet uten særskilt individuell avtale. Intet i denne avtale eller annen kommunikasjon mellom Partene skal forstås som unntak fra dette.

9. Skikk og bruk-regler: Ved gjennomføringen av denne avtalen samtykker kunden i å opptre profesjonelt, hensynsfullt og respektfullt overfor øvrige parter, ansatte og deltakere ved gjennomføringen av denne avtalen. Kunden samtykker i å overholde eventuelle kursregler presentert av Selskapet. Brudd på disse plikter anses som mislighold av denne avtalen, og ved gjentatte brudd, har Selskapet rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning. Slik heving får ingen betydning for Kundens plikt til å betale det avtalte vederlaget.

10. Selskapets bruk av kursmateriell m.m.: Kunde aksepterer at Selskapet i forbindelse med eventuell senere markedsføring, fremtidige foredrag og undervisning m.m. benytter videoer, lydopptak, materiell innsendt av kunde, samt øvrig kursmateriell hvor kunde, Kundes navn eller stemme fremkommer, uten krav på kompensasjon. Selskapet plikter i så fall å vaske materialet for personvernsensitive opplysninger.

11. Medisinske behandlingsbehov: Kunde erkjenner Selskapets tjenester ikke omfatter medisinsk behandling, terapi, eller psykoterapi tjenester, og at slike tjenester må søkes hos og igjennom fastlege.

12. Opphør ved kontraktsbrudd: Forsinkelser med betaling av vederlaget skal anses som vesentlig mislighold av denne avtalen. Konsekvensene av slikt mislighold er at en eventuell avtale om utsettelse med betaling av avdrag bortfaller og hele kontraktssummen forfaller i sin helhet. Selskapet gis videre rett til å holde tilbake alle tjenester inntil hele kontraktssummen er betalt.

13. Taushetsplikt: Kunde plikter å bevare taushet om alle forhold ved Selskapet og dets ansatte og samarbeidspartnere, samt øvrige deltakere. Dette gjelder imidlertid ikke informasjon som vanligvis er kjent for allmenheten.

Tilsvarende plikter Selskapet å bevare taushet om alle forhold ved kunde, herunder Kundes virksomhet og personlige forhold. Dette gjelder imidlertid ikke informasjon som vanligvis er kjent for allmennheten, eller dersom kunde har gitt skriftlig informert samtykke til slik bruk. Selskapet plikter også å utarbeide rutiner og regler internt fro å hindre at andre, herunder ansatte får slik taushetsbelagt informasjon.


14. Lojalitetsplikt: For det tilfellet at det skulle oppstå en uenighet eller tvist mellom Partene, er Partene enige om at de skal forholde seg lojalt til hverandre ved håndteringen av konflikten, og dersom enighet ikke kan oppnås ved samtaler, skal den eneste arena for å løse en slik tvist være ved en domstol angitt nedenfor. I tilfelle av en tvist mellom Partene, er Partene enige om at de verken vil engasjere seg i noen atferd eller kommunikasjon, offentlige eller private, som i formål eller effekt kan redusere den andre Partens omdømme.

15. Motstrid mellom avtaler: For det tilfellet at det foreligger en eventuell motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og øvrig markedsføringsmateriell som brukes av Selskapet eller Selskapets representanter, skal bestemmelsene i denne avtalen gå foran.

16. Lovvalg og verneting: Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som utløper fra denne avtalen skal utelukkende kunne fremmes For Nedre Telemark tingrett.

17. Ugyldighet: For det tilfellet at noen av bestemmelsene i denne avtalen blir tolket innskrenkende eller satt til side som ugyldig, skal Selskapet etter eget fritt skjønn kunne kansellere resten av avtalen, eller kreve endringer av avtalen slik at den opprinnelige balansen mellom Partene reetableres.Sted og dato:                                                                                             Sted og dato:


__________________________________                                          _______________________________

Kunde                                                                                                           For Selskapet